Služby

Denní centrum je ambulantní služba, která je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc druhé osoby, ať už z důvodu věku, zdravotního či tělesného postižení nebo osobám s Alzheimerovou chorobou a chronickým duševním onemocněním. 

Hlavním posláním DC je poskytování kvalitní, individuálně zaměřené služby lidem, kteří se v důsledku svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci tak, aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a on mohl co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.


Poslání služby

 1. Zajistit podporu osobám v nepříznivé životní situaci, která je dána především vyšším věkem, zdravotním stavem a potřebou péče druhé osoby.

 2. Zajistit ambulantní služby, které umožňují rodině či osobě blízké zachovat v co největší míře stávající způsob života.

Rozsah poskytovaných služeb

V DC poskytujeme základní činnosti, které určuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 sb. a jeho prováděcí vyhláška ve svém pozdějším znění..

Konkrétně poskytujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zaměřené převážně na trénink paměti a komunikační schopnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně - terapeutické činnosti

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dále nabízíme fakultativní činnosti např. pedikúru.

Principy poskytování služby

 • V DC jsou poskytovány takové služby, které umožňují uživatelům zachovat stávající sociální vztahy a vazby.
 • Při práci uživateli vycházejí pracovníci DC z individuálních potřeb každého jednotlivce.
 • Služby jsou poskytovány na základě snahy o zachování soběstačnosti a samostatnosti po co nejdelší dobu.
 • DC zaručuje uživatelům ochranu lidských práv a důstojnosti.

Ceník služeb - Pobyt

Hodinová sazba dle příspěvku na péči (dle stupně závislosti)

V době od 7.30 - 16.00 Po - Pá

10,- Kč pro uživatele bez příspěvku

15,- Kč I. stupeň závislosti

20,- Kč II. stupeň závislosti

25,- Kč III. stupeň závislosti

30,- Kč IV. stupeň závislosti

Mimo provozní dobu centra ve dnech po - pá

60,- Kč 1 Hodina 


Stravování

Uživatelé DC mají možnost snídaně, oběda a odpolední svačiny. Zajišťujeme též pitný režim po celý den.

Snídaně + odpolední svačina 15,- Kč

Cena oběda 72,- Kč

Dodavatelem obědů pro uživatele DC je ABB s.r.o, Elektro-Praga Resslova 3, Jablonec nad Nisou