Služby

Denní centrum je ambulantní služba, která je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc druhé osoby, ať už z důvodu věku, zdravotního či tělesného postižení nebo osobám s Alzheimerovou chorobou a chronickým duševním onemocněním. 

Hlavním posláním DC je poskytování kvalitní, individuálně zaměřené služby lidem, kteří se v důsledku svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci tak, aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a on mohl co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

Poslání služby

 1. Zajistit podporu osobám v nepříznivé životní situaci, která je dána především vyšším věkem, zdravotním stavem a potřebou péče druhé osoby.

 2. Zajistit ambulantní služby, které umožňují rodině či osobě blízké zachovat v co největší míře stávající způsob života.

Rozsah poskytovaných služeb

V DC poskytujeme základní činnosti, které určuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 sb. a jeho prováděcí vyhláška ve svém pozdějším znění..

Konkrétně poskytujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zaměřené převážně na trénink paměti a komunikační schopnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně - terapeutické činnosti

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dále nabízíme fakultativní činnosti např. pedikúru.

Principy poskytování služby

 • V DC jsou poskytovány takové služby, které umožňují uživatelům zachovat stávající sociální vztahy a vazby.
 • Při práci uživateli vycházejí pracovníci DC z individuálních potřeb každého jednotlivce.
 • Služby jsou poskytovány na základě snahy o zachování soběstačnosti a samostatnosti po co nejdelší dobu.
 • DC zaručuje uživatelům ochranu lidských práv a důstojnosti.


Ceník služeb - Pobyt

Hodinová sazba dle příspěvku na péči (dle stupně závislosti)

V době od 7.30–16.00 (pondělí–pátek)

25 Kč pro uživatele bez příspěvku

30 Kč I. stupeň závislosti

30 Kč II. stupeň závislosti

35 Kč III. stupeň závislosti

45 Kč IV. stupeň závislosti

Mimo provozní dobu centra ve dnech pondělí–pátek

70 Kč pro uživatele bez příspěvku

70 Kč I. stupeň závislosti

70 Kč II. stupeň závislosti

70 Kč III. stupeň závislosti

70 Kč IV. stupeň závislostiO víkendech, svátcích a mimo provozní dobu centra

120 Kč / hod.Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2023

Stravování

Uživatelé DC mají možnost snídaně, oběda a odpolední svačiny. Zajišťujeme též pitný režim po celý den.

Snídaně + odpolední svačina 20 Kč

Cena oběda 99 Kč

Dodavatelem obědů pro uživatele DC je ABB s.r.o, Elektro-Praga Resslova 3, Jablonec nad Nisou


Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2023